Inloggen

ALGEMENE VERORDERING PERSOONSGEGEVENS (AVG) SPELENMAAR

Over ons privacybeleid

Spelenmaar geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig  hebben voor (het verbeteren van) onze  dienstverlening en gaan zorgvuldig om met  de informatie die wij over  u en uw gebruik van onze  diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit  voor commerciele doelstellingen ter  beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het  gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Spelenmaar. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze  voorwaarden is 16/04/2018, met  het  publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke  gegevens over  u door  ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met  wie en onder welke  voorwaarden deze gegevens eventueel met  derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan  u uit op welke  wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke  rechten u heeft met  betrekking tot de door  u aan  ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over  ons privacybeleid kunt  u altijd contact opnemen met  ons Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Over de  gegevensverwerking

Hieronder kan  u lezen  op welke  wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze  (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.
Webhosting- en Emaildiensten
Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van 1Eurohosting.1Eurohosting verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet  voor eigen doeleinden. Wel kan  deze  partij metagegevens verzamelen over  het  gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. 1Eurohosting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. 1Eurohosting is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
Betaalproviders
Voor het afhandelen van een (deel  van) de betalingen in onze  webwinkel maken wij gebruik van het platform van Sisow en Paypal.Sisow /Paypal verwerkt uw naam,  adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals  uw bankrekening- of creditcardnummer. Sisow/Paypal heeft  passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Sisow/Paypal behoudt zich het recht voor  uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Sisow/Paypal deelt  in het geval  van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met  betrekking tot uw financiele positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met  betrekking tot de bescherming van  uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Sisow/Paypal's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Sisow/paypal bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
Verzenden en  logistiek
Als u een  bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Myparcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Myparcel delen. Myparcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Myparcel onderaannemers inschakelt, stelt Myparcel uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
  • Privacybeleid Myparcel :
Facturatie en  boekhouden
Voor onze  bijhouden van onze  administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Acumulus. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met  betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Acumulus. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met  betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Acumulus is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Acumulus gebruikt uw persoonsgegevens
niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.
 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van  de  verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten  behoeve van onze  dienstverlening. Dat wil zeggen dat  het  doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet  voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met  ons deelt en wij gebruiken deze  gegevens om - anders dan  op uw verzoek - op een  later moment contact met  u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet  met derden gedeeld, anders dan  om aan  boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen  en ons of een  eed  of wettelijke verplichting.
 
Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door  onze  website worden verwerkt met  het  doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
 
Medewerking aan  fiscaal en  strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan  Spelenmaar op grond van een  wettelijke verplichting worden gehouden tot het  delen van uw gegevens in verband met  fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een  dergelijk geval  zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen  ons binnen de mogelijkheden die de wet  ons biedt daartegen verzetten.
 
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u client van ons bent. Dit betekent dat  wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat  u niet langer van onze  diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen  wij dit tevens opvatten als een  vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met  uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen  wij dus  voor zolang de toepasselijke termijn loopt  bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw clientprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.
 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door  of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt  beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieen van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het  geval  dat  u de gegevens op een  ander e-mailadres of bijvoorbeeld per  post wenst te ontvangen, zullen  wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een  administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het  geval  van een  vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieen van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze  systemen hanteren.
U heeft te allen  tijde  het  recht om een  klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een  verkeerde manier gebruiken.
Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze  gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze  gegevens hebben opgeslagen.
 
Rectificatierecht
U heeft altijd  het  recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt  een verzoek met  die strekking doen  aan  onze  contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan  binnen 30 dagen een  reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het  bij ons bekende e-mailadres een  bevestiging dat  de gegevens zijn aangepast.
 

Cookies

Cookies van derde partijen
In het  geval  dat  softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.
 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen  tijde  het  recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze  pagina vindt  u echter altijd  de meest recente versie. Als het  nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met  betrekking tot u verwerken, dan  brengen wij u daarvan per  e-mail  op de hoogte.